Algemeen
Door de website van Ambulance Amsterdam te bezoeken, stem je in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacystatement van toepassing. Ambulance Amsterdam adviseert je ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Ambulance Amsterdam. Met deze website informeren we de bezoeker over de producten en diensten van Ambulance Amsterdam en over de organisatie van Ambulance Amsterdam en haar activiteiten. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Informatie op deze website
Hoewel deze website met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan geen garantie gegeven worden voor de juistheid of volledigheid van de gegevens en informatie en ook niet voor geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

De informatie op deze website is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Als je alleen op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, is dit op eigen risico.

Ambulance Amsterdam is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die kunnen komen uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Ambulance Amsterdam mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder dit vooraf aan te kondigen. Ambulance Amsterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ambulance Amsterdam behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ambulance Amsterdam de toegang tot de website monitoren.

De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Functioneren van deze website
Ambulance Amsterdam stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Daarom kan Ambulance Amsterdam niet garanderen dat de website altijd toegankelijk is of naar behoren functioneert. Ambulance Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade door het gebruik van de website of als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ambulance Amsterdam garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Ambulance Amsterdam streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Ambulance Amsterdam kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Als je problemen ondervindt op deze website, verzoeken wij je Ambulance Amsterdam hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar communicatie@ambulanceamsterdam.nl. Ambulance Amsterdam doet dan haar uiterste best om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Ambulance Amsterdam en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambulance Amsterdam niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Ambulance Amsterdam. Ambulance Amsterdam verleent geen toestemming voor het aanbrengen van een hyperlink alsde inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Ambulance Amsterdam slecht verdraagt met de naam en reputatie van Ambulance Amsterdam, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks
De website van Ambulance Amsterdam kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Ambulance Amsterdam. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Ambulance Amsterdam. Ambulance Amsterdam geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Geldigheid van Nederlandse disclaimer
Van deze disclaimer in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld voor anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Als bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, dan gelden de de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst.