Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stem je in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacystatement van toepassing. Ambulance Amsterdam adviseert je ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Ambulance Amsterdam. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Ambulance Amsterdam en om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Ambulance Amsterdam en haar activiteiten. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Informatie op deze website
Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, is dit op eigen risico.

Ambulance Amsterdam is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Ambulance Amsterdam mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Ambulance Amsterdam is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Ambulance Amsterdam behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Ambulance Amsterdam de toegang tot de website monitoren.

De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Functioneren van deze website
Ambulance Amsterdam stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Ambulance Amsterdam niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Ambulance Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ambulance Amsterdam garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Ambulance Amsterdam streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Ambulance Amsterdam kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien je problemen ondervindt op deze website, verzoeken wij je Ambulance Amsterdam hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail naar communicatie@ambulanceamsterdam.nl. Ambulance Amsterdam zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Ambulance Amsterdam en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ambulance Amsterdam niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Ambulance Amsterdam. Ambulance Amsterdam zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Ambulance Amsterdam slecht verdraagt met de naam en reputatie van Ambulance Amsterdam, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks
De website van Ambulance Amsterdam kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Ambulance Amsterdam. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Ambulance Amsterdam. Ambulance Amsterdam geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Geldigheid van Nederlandse disclaimer
Van deze disclaimer in de Nederlandse tekst is een Engelse vertaling opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de Engelse tekst tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.