Sirenes voor 19e KinderBeestFeest
31 mei 2018

Vrijdagmiddag 1 juni  a.s. werken ambulance, brandweer, politie, marechaussee, reddingsbrigade en Rode Kruis weer mee aan het jaarlijkse KinderBeestFeest.
Voor de 19e keer op rij worden dan, vanuit 40 instellingen en ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland, ruim duizend chronisch zieke en/of gehandicapte kinderen naar Artis gebracht. Ze krijgen daar samen met hun familieleden een onvergetelijke avond aangeboden.

Het verplaatsen van al deze VIP-kinderen gaat niet onopgemerkt, want de hulpdiensten rijden met -zoals dat heet- met ´toeters en bellen´ (zwaailicht en sirene). Dat maakt het feest voor de kinderen nóg leuker! Er is dus niets aan de hand, maar ga wel aan de kant.

Namens alle kinderen van het KinderBeestFeest alvast bedankt voor het begrip!

Voor meer informatie zie www.kinderbeestfeest.nl

Ambulance Amsterdam: vertrouwen in mogelijk onderzoek van Ondernemingskamer
24 mei 2018

De directie van Ambulance Amsterdam (AA) is verbaasd over het verzoek dat FNV Zorg & Welzijn heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De vakbond zegt te twijfelen aan het gevoerde financiële en personeelsbeleid bij AA en vraagt de Ondernemingskamer dat te onderzoeken.

Ambulance Amsterdam ziet geen reden voor dat onderzoek, maar mocht de Ondernemingskamer het verzoek van de FNV inwilligen, dan zal de directie van AA daar met vertrouwen aan meewerken. Immers: de ruim 500 medewerkers van AA tonen dagelijks grote motivatie in hun werk, de financiën zijn op orde en de directie en de ondernemingsraad zijn op alle beleidsonderwerpen in goed en constructief overleg.

AA ontkent evenwel niet dat er nog dingen verbeterd kunnen worden. Met name als het gaat om de personele bezetting. AA heeft ongeveer 250 verpleegkundigen in dienst. Er zijn 30 structurele vacatures. Dat komt mede omdat er landelijk bezien een tekort aan verpleegkundigen is, in het bijzonder aan specialistisch opgeleide verpleegkundigen. Het is bovendien moeilijk om nieuwe aanwas duurzaam aan de ambulancedienst te binden. AA heeft namelijk ‘concurrentie’ van twee kanten: ten eerste kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen meer verdienen, omdat daar een gunstiger cao geldt. Ten tweede zijn omliggende ambulanceregio’s aantrekkelijk vanwege een lagere werkdruk en minder forensenproblematiek.

Eind 2016 heeft AA afspraken gemaakt met FNV om stijgende werkdruk door personeelstekort en het toenemende aantal ambulanceritten het hoofd te bieden. De afspraken waren gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden en het tot staan brengen van de toename van werkdruk en overwerk. AA en FNV zijn in de afgelopen drie jaar daarover intensief in contact geweest: de vakbond is volgens afspraak geregeld geïnformeerd over de voortgang. Van de tien destijds geformuleerde doelstellingen zijn er acht gerealiseerd. Twee echter nog niet: het halveren van overwerk en het niet meer gebruik maken van inhuur en uitzendkrachten.

Daar zijn goede redenen voor. Ambulance Amsterdam en haar medewerkers hebben de maatschappelijke taak om in de stad en de regio de ambulancezorg te garanderen en altijd zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Jaarlijks worden zo’n 130.000 mensen van goede ambulancezorg voorzien. Daarom hebben onze medewerkers op vrijwillige basis extra gewerkt, zijn uitzendkrachten ingehuurd en is niet-acuut ambulancevervoer uitbesteed. Ongeveer 30 procent van alle ambulanceritten bestaat uit gepland vervoer. De directie van Ambulance Amsterdam is er trots op dat de medewerkers het patiëntenbelang boven alles stellen en daarom een tandje bijzetten als dat nodig is.

De organisatie heeft drie jaar in financieel zwaar weer gezeten, mede vanwege de extra kosten van de genoemde inhuur en het overwerk. De enige aandeelhouder, het AMC, verstrekte AA in die periode een lening van totaal 3,6 miljoen euro. Nu de financiële huishouding weer op orde is, wordt dit volgens schema afgelost. Met verzekeraars wordt intensief overlegd over het meerjarenbeleidsplan. Vanzelfsprekend is hierin aandacht voor structurele oplossingen voor het personeelstekort. In de afgelopen jaren is maximaal ingezet op het opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Ambulance Amsterdam blijft in overleg met de medewerkers gebruik maken van hun extra inzet en als dat nodig is ook van inhuur of uitzendkrachten.

De kritiek van FNV op beloningen in strijd met de WNT (Wet Normering Topinkomens) wijst de directie van Ambulance Amsterdam van de hand.  De jaarrekeningen van 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn door accountants goedgekeurd en gecontroleerd op naleving van deze wet.

Ondertussen blijven medewerkers en directie van Ambulance Amsterdam garant staan voor ambulancezorg in de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Of het nu gaat om spoedeisende of planbare ambulancezorg, ongevallen en/of rampen: ze doen dat deskundig en gemotiveerd 24 uur per dag en 7 dagen per week. Daar kunnen de inwoners van die regio’s op rekenen.

Frans Sier, Directeur Ambulance Amsterdam a.i.

Ambulance Amsterdam innoveert informatie-overdracht huisartsen
19 april 2018

Met ingang van 1 mei 2018 start Ambulance Amsterdam met het digitaal informeren van huisartsen over geleverde ambulancezorg aan patiënten.

Door deze innovatieve stap verbetert de informatieoverdracht tussen huisartsen en ambulancedienst. Zo is een huisarts direct op de hoogte wanneer er ambulancezorg is geleverd aan een patiënt waarbij de ambulance niet tot vervoer overgaat en is duidelijk welke mogelijke vervolgstappen de huisarts kan ondernemen. Hierdoor wordt uiteindelijk de zorgcontinuïteit gewaarborgd ten gunste van de patiënt. Ambulance Amsterdam is trots op deze stap die de zorg voor patiënten en samenwerking met huisartsen verbetert.
Frans Sier directeur-bestuurder a.i. Ambulance Amsterdam
13 maart 2018

Met de aanstelling van Frans Sier (65) als directeur-bestuurder ad interim van Ambulance Amsterdam, wordt vanaf deze week voorzien in een voorlopige opvolging van vertrekkend directeur Jaap Frank Ponstein. Frans Sier heeft onder andere ruime ervaring als directeur-bestuurder in de zorg en tevens als toezichthouder.

Naar verwachting zal dit voorjaar  duidelijk worden wie de nieuwe directeur-bestuurder van Ambulance Amsterdam wordt en wanneer deze aantreedt.

 

 

Ambulance Amsterdam vaart mee in Canal Pride
16 februari 2018

Ambulance Amsterdam neemt voor de vierde achtereenvolgende keer deel aan de Canal Pride. Opnieuw is het namelijk gelukt om in te schrijven voor deze jaarlijkse feestelijke LHBT-gebeurtenis. Het thema van dit jaar is ‘Heroes’, waarbij de slogan van Ambulance Amsterdam luidt: “Voor ons is de held degene die als eerste komt toegesneld!”.

De Canal Pride 2018 vindt plaats op zaterdag 4 augustus, tussen 12.30-17.00 uur.