Brandweer en ambulance verstevigen samenwerking
24 juni 2013

Brandweer Purmerend verstevigt de samenwerking met de Ambulance Amsterdam. Deze maand besloten zij een duurzame stagerelatie met elkaar aan te gaan, om elkaar meer inzicht te geven in elkaars werkwijze. Om dit te bereiken lopen verpleegkundige van de ambulancedienst en repressief leidinggevenden van de brandweer mee tijdens een reguliere dienst van de andere partij. Het uiteindelijk doel is een optimale samenwerking realiseren, wat resulteert in de juiste hulpverlening voor de burger. In het najaar vindt de eerste stagedag plaats.

Beide partijen willen meer inzicht verkrijgen in elkaars werkwijze. Werkprotocollen, procedures en casusbesprekingen komen aan de orde tijdens zo'n stagedag. Hiervoor is een stageboek ontworpen. Zo weten zij precies wat zij van elkaar kunnen verwachten in de samenwerking. De opgedane kennis en ervaringen worden geregistreerd. Leerpunten komen terug in oefeningen en bijscholingsmomenten.

Samenwerking

Tijdens een incident werken brandweer en ambulancedienst intensief samen. Denk hierbij aan verkeersongevallen, waterongevallen, brand of situaties met gevaarlijke stoffen. In bepaalde gevallen betreft dit het beschikbaar stellen van materieel. Ook werken zij preventief samen: elkaar voorbereiden op incidenten en gezamenlijk oefenen.
brandweer en ambulance

Uitstekend gebruik C2000 door ambulancezorg op Kroningsdag
4 juni 2013

De troonswisseling maakte van 30 april 2013 een zeer grootschalig evenement. Vanuit het perspectief van het C2000-verbetertraject waren velen benieuwd naar de ervaringen rond het gebruik van C2000 op deze dag. Dit artikel geeft een globale indruk.

Aanloop 30 april
In de aanloop naar 30 april stemden de disciplines onderling af over verdeling van capaciteit, etherdiscipline en regie. Capaciteit (ruimte op het netwerk) vormde een uitdaging omdat nog niet alle disciplines hun verbindingsschema's gesaneerd hadden zoals ambulancezorg dat wel gedaan had. Als gevolg hiervan moest de capaciteit tijdelijk worden uitgebreid en moesten verbindingsschema's worden aangepast. Ambulancezorg behield haar standaardwijze van communiceren omdat Ambulancezorg Nederland (AZN) de benodigde verbeteringen, zoals het werken met één gespreksgroep per ambulance, al ruim van tevoren had doorgevoerd.

Extra technische aanpassingen
Naast capaciteitsuitbreiding werden enkele andere technische aanpassingen aan het netwerk gedaan, zoals gebruik van extra Tetra netwerken en voortdurende monitoring van het gebruik. Uit verschillende onderzoeken was immers bekend hoe belastend onjuist schakelen, meeluisteren en slechte etherdiscipline zijn. Op basis van deze kennis en met gebruikmaking van de nieuwe opleidingsmaterialen uit het Portogewoon traject zijn medewerkers in Amsterdam met spoed bijgeschoold. AZN nam de regie bij het landelijk verspreiden van de door Ambulancezorg Amsterdam opgestelde tijdelijke procedure 'Schakelen naar AAM-INMELD13', compleet met de nieuwste animaties uit het opleidingsprogramma Portogewoon.
 
Op 30 april
Tijdens de troonswisseling en Koningsvaart is het netwerk gemonitord vanuit het hoofdbureau van Politie in Amsterdam. Daar bemande een multidisciplinaire bezetting van politie, brandweer en ambulancezorg, ondersteund door het Netwerk Management Centrum, twee C2000 monitorposities, zodat bij problemen direct kon worden ingegrepen. Het team controleerde onder meer of de juiste gespreksgroepen werden gebruikt. Het had mandaat van het ministerie van V&J om randapparatuur uit het netwerk te halen wanneer eindgebruikers niet conform de voorgeschreven verbindingsschema's handelden. Het team kon real-time aangeven welke randapparatuur verkeerd geschakeld was, maar bijvoorbeeld ook wat het effect was van de Koningsvaart op de communicatie in de buurregio Zaanstreek-Waterland. Het bleek dat behoorlijk wat apparaten verkeerd waren ingesteld wat uiteindelijk resulteerde in het verwijderen uit het netwerk van tientallen randapparaten. Ambulancezorgmedewerkers bleken echter prima op de hoogte van de geldende procedures en hoefden nauwelijks te worden gecorrigeerd.
 
Conclusie
Gedurende de hele dag heeft het C2000 netwerk goed gefunctioneerd, er waren nagenoeg geen capaciteitsproblemen ('busy's'). Naast een goede voorbereiding en samenwerking werpt ook het implementeren van de diverse verbetermaatregelen duidelijk haar vruchten af.
 
Vragen of meer informatie?
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem dan contact op met Roger Weimar, projectleider C2000 bij AZN, via 06 102 08 575.

AZN Nieuwsbrief | mei 2013

Start stedelijke organisatie van nachtzorg in Amsterdam
15 mei 2013

Vanaf april 2013 wordt zorg in de nacht in de regio Amsterdam stedelijk georganiseerd. De thuiszorgcliënten van Amsta, Cordaan, Evean, Osira Amstelring, Royal Care en Zonnehuisgroep Amstelland worden in de nachtelijke uren (23.00- 07.00 uur) bediend door Ambulance Amsterdam. In de komende jaren moeten de thuiszorgorganisaties efficiënter gaan werken. Mede aangespoord door zorgverzekeraar Achmea, hebben thuiszorgorganisaties met Ambulance Amsterdam de handen ineen geslagen. Het gezamenlijke streven is om de nachtelijke thuiszorg efficiënt te plannen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. De zorg wordt geleverd door zorgambulancemedewerkers, rijdend in een zorgambulance. Dit zijn medewerkers die gespecialiseerd zijn in het leveren van verzorgende en verpleegkundige handelingen in de (thuis)zorg. De thuiszorg is niet nieuw voor Ambulance Amsterdam. Zij hebben al ruim twee jaar ervaring met (acute) thuiszorg via de ATA (Alarmering Thuiszorg Amsterdam). Cliënten kunnen rekenen op continuering van de zorg en deskundige personeel op het gebied van verpleegkundige en verzorgende handelingen. 

Eerste ervaringen Acuut Zorgportaal positief!
2 mei 2013

Sinds september vorig jaar worden stops in het verzorgingsgebied van de Meldkamer Ambulance Amsterdam gemeld via het Acuut Zorgportaal. Deze webapplicatie is ontwikkeld naar aanleiding van de gezamenlijke notitie van de ROAZ regio's van het VUmc en het AMC over het melden en communiceren van de verschillende stops. Na een positieve evaluatie door de eindgebruikers in november zijn er nieuwe verbeteringen doorgevoerd en staan we aan de vooravond om de applicatie ook bij de andere meldkamers en ziekenhuizen uit de provincies Noord-Holland en Flevoland te implementeren.

Verbeterpunten

Automatisch aflopen

In de ontwikkelfase van het Acuut Zorgportaal is ervoor gekozen dat een ziekenhuis een stop zelf moet opheffen in het systeem. Meerdere signalen hebben laten zien dat stop tijdens de praktijktest onnodig lang in het systeem bleven staan. Om die reden is de software inmiddels aangepast. Nu is het zo dat wanneer de ingevoerde einddatum en –tijd bereikt is de stop automatisch uit het Acuut Zorgportaal wordt gehaald. Een kwartier voor het verstrijken van die eindtijd wordt het ziekenhuis gewaarschuwd zodat de stop eventueel nog verlengd kan worden.

Mailfunctie

Vanuit verschillende ziekenhuizen was de wens om automatisch een mail te versturen wanneer een niet geplande stop is gemeld. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de Raad van Bestuur zo snel mogelijk wil weten dat er een stop gemeld is om daarmee direct na te kunnen gaan of de interne procedure rondom het afkondigen van zo'n stop correct is verlopen. Eind vorige maand is deze aanpassing in de software doorgevoerd.

Verdere  uitrol

Na de succesvolle praktijktest bij de meldkamer Amsterdam staan ook de andere meldkamers uit Noord-Holland en Flevoland enthousiast tegenover implementatie van deze applicatie. De verdere uitrol wordt gecoördineerd vanuit bureau TraumaNet AMC en Netwerk Acute Zorg, regio VUmc. Binnenkort wordt er een gezamenlijke informatiebijeenkomst georganiseerd voor zowel ziekenhuizen als meldkamers uit beide regio's. Naast de verdere uitrol in onze eigen regio wordt er vanuit NICTIZ ingezet op verdere implementatie bij andere regio's. Hierdoor zijn al diverse bijeenkomsten georganiseerd. Hierdoor komt er niet alleen regionaal, maar ook landelijk inzicht in de beschikbare capaciteit in de ziekenhuizen. Dit alles met maar één doel, namelijk ervoor zorgen dat de patiënt die acute zorg nodig heeft gedurende 7 x 24 uur zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt.

Rustige Koninginnedag en troonswisseling
2 mei 2013

Het totaal aantal ambulanceritten op 30 april in ons verzorgingsgebied Amsterdam/Amstelland-Zaanstreek/Waterland is opnieuw teruggelopen in vergelijking met voorgaande jaren. Nadat in 2011 op Koninginnedag een piek werd bereikt met 522 A1-spoedritten en A2-urgentieritten, neemt het aantal inzetten sindsdien gestaag af.  In 2012 waren dit er nog 428 en dit jaar ‘slechts’ 309. Een jaarlijkse afname van gemiddeld zo’n 20%. Aan de vooravond van Koninginnedag (de Koninginnenacht) blijkt het aantal inzetten de laatste jaren wel redelijk stabiel: ruim 100. Deze over het geheel genomen relatief lage inzetcijfers, in combinatie met een opgeschaalde capaciteit tot bijna 20% meer paraatheid dan op een normale werkdag en maximale meldkamerbezetting, maakten Koninginnedag goed beheersbaar.

Al met al dus een geslaagde dag, waarop met voldoening en trots door iedere medewerker kan worden teruggekeken. Te meer daar er, voor zover thans bekend is, ook geen agressie-incidentie heeft plaatsgevonden.