Ambulance Amsterdam: vertrouwen in mogelijk onderzoek van Ondernemingskamer

24 mei 2018

De directie van Ambulance Amsterdam (AA) is verbaasd over het verzoek dat FNV Zorg & Welzijn heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De vakbond zegt te twijfelen aan het gevoerde financiële en personeelsbeleid bij AA en vraagt de Ondernemingskamer dat te onderzoeken.

Ambulance Amsterdam ziet geen reden voor dat onderzoek, maar mocht de Ondernemingskamer het verzoek van de FNV inwilligen, dan zal de directie van AA daar met vertrouwen aan meewerken. Immers: de ruim 500 medewerkers van AA tonen dagelijks grote motivatie in hun werk, de financiën zijn op orde en de directie en de ondernemingsraad zijn op alle beleidsonderwerpen in goed en constructief overleg.

AA ontkent evenwel niet dat er nog dingen verbeterd kunnen worden. Met name als het gaat om de personele bezetting. AA heeft ongeveer 250 verpleegkundigen in dienst. Er zijn 30 structurele vacatures. Dat komt mede omdat er landelijk bezien een tekort aan verpleegkundigen is, in het bijzonder aan specialistisch opgeleide verpleegkundigen. Het is bovendien moeilijk om nieuwe aanwas duurzaam aan de ambulancedienst te binden. AA heeft namelijk ‘concurrentie’ van twee kanten: ten eerste kunnen gespecialiseerde verpleegkundigen in ziekenhuizen meer verdienen, omdat daar een gunstiger cao geldt. Ten tweede zijn omliggende ambulanceregio’s aantrekkelijk vanwege een lagere werkdruk en minder forensenproblematiek.

Eind 2016 heeft AA afspraken gemaakt met FNV om stijgende werkdruk door personeelstekort en het toenemende aantal ambulanceritten het hoofd te bieden. De afspraken waren gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden en het tot staan brengen van de toename van werkdruk en overwerk. AA en FNV zijn in de afgelopen drie jaar daarover intensief in contact geweest: de vakbond is volgens afspraak geregeld geïnformeerd over de voortgang. Van de tien destijds geformuleerde doelstellingen zijn er acht gerealiseerd. Twee echter nog niet: het halveren van overwerk en het niet meer gebruik maken van inhuur en uitzendkrachten.

Daar zijn goede redenen voor. Ambulance Amsterdam en haar medewerkers hebben de maatschappelijke taak om in de stad en de regio de ambulancezorg te garanderen en altijd zorg te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Jaarlijks worden zo’n 130.000 mensen van goede ambulancezorg voorzien. Daarom hebben onze medewerkers op vrijwillige basis extra gewerkt, zijn uitzendkrachten ingehuurd en is niet-acuut ambulancevervoer uitbesteed. Ongeveer 30 procent van alle ambulanceritten bestaat uit gepland vervoer. De directie van Ambulance Amsterdam is er trots op dat de medewerkers het patiëntenbelang boven alles stellen en daarom een tandje bijzetten als dat nodig is.

De organisatie heeft drie jaar in financieel zwaar weer gezeten, mede vanwege de extra kosten van de genoemde inhuur en het overwerk. De enige aandeelhouder, het AMC, verstrekte AA in die periode een lening van totaal 3,6 miljoen euro. Nu de financiële huishouding weer op orde is, wordt dit volgens schema afgelost. Met verzekeraars wordt intensief overlegd over het meerjarenbeleidsplan. Vanzelfsprekend is hierin aandacht voor structurele oplossingen voor het personeelstekort. In de afgelopen jaren is maximaal ingezet op het opleiden van ambulanceverpleegkundigen. Ambulance Amsterdam blijft in overleg met de medewerkers gebruik maken van hun extra inzet en als dat nodig is ook van inhuur of uitzendkrachten.

De kritiek van FNV op beloningen in strijd met de WNT (Wet Normering Topinkomens) wijst de directie van Ambulance Amsterdam van de hand.  De jaarrekeningen van 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn door accountants goedgekeurd en gecontroleerd op naleving van deze wet.

Ondertussen blijven medewerkers en directie van Ambulance Amsterdam garant staan voor ambulancezorg in de regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Of het nu gaat om spoedeisende of planbare ambulancezorg, ongevallen en/of rampen: ze doen dat deskundig en gemotiveerd 24 uur per dag en 7 dagen per week. Daar kunnen de inwoners van die regio’s op rekenen.

Frans Sier, Directeur Ambulance Amsterdam a.i.